V' Bi Vj BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen us zal den Raaa morden voorgesteld. Jk. in sloten wordt den Raad voor te stellen; de gevraagde ontheffing onder de door den Technisch (Ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht geadviseerde voorwaarde te verleenen. aan adressant, indien hij zul*cs wenscht, te koop aan te bieden een strook grond ter oppervlaKte van plm. 340 112 voor den >rijs van f.0,75 per M2 bedoeld in het rapport van Bouw- en /oningtoezicht. Jlet op het schrijven van üedepudeerde Staten dd. ló |ctober 1933 le afd. nos. 3688/2234, 3715/2231, 3714/2230 7*3/2229 en 3887/2235» waarbij toestemming wordt gege- N tot het verleenen der bouwvergunning, wordt beslo- pn de aanvragen nos. I/8O7, 1/803I/809, I/808 en top in te willigen. Bouwaanvrage no. 1/785 wordt ge- ^igerd V- Gomiüissie Openbare /erken advieseert dd. 18 ootober 183 de auto te doen herstellen in verband waarmede l°"it besloten daartoe den Technisch Ambtenaar te mach ten de reparatiën te doen verrichten, in overleg met :t raadslid B.A.de Bruijn. Het benoodigde crediet zal ltn Haad worden aangevraagd na ontvangen opgave van den "Chnisch Ambtenaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 628