num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Gemeente-secreta ris. R. K. Bouw ver e enig inig "St.Joseph" te i Süuot. rechn. Arabtenaar Ojenoare Verken. Aevr.de wed.A.S. Juys-de /iide, Uit: den Boschstraat 1 Haarlem. Je Voorzitter. A.A.Schoolbestuur Soesterberg jveraoekt de vergadering het besluit tc| 'willen nemen tot verdeeling van het J van den badmeester Geervliet(f.35»-- j ween) n.1. op het Natuurbad en de 3ecr| tarie Spreker adviseert de verdeeling te oeol len op ieder onderdeel de helft van hel [weekloon [verzoent goed te iceuren dat overgegaanl jwordt tot aanleg van een aantal licht- punten in de woningen van complex I fca| II te 3 >est adviseert over te gaan tot verplanting van een boom, staande voor den ingang het perceel van den Heer Hornsveld aan jde Spoorstraat. Bij zijn rapport id. 1] 3ept. j.1. wordt tot verwijdering van dezen boom geadviseerd. [verzoent ontheffing van het bepaalde oi| artikel lp der bouwverordening voor den [bouw van vier blonken van vier wonirget !op een terrein, gelegen aan de Nieuwe- [steeg, Kadastraal bekend gemeente Goest jin sectie A.2384-225^. Be technisch ambtenaar, belast met de jleiding van oouvs- en woningtoezicht ad- [viseert de gevraagde ontheffing niette jverleenen, op grond van de overwegingen [neergelegd in zijn advies, dd3 Octooe1 1933, no. 4/36. [stelt voor ie vergoeding per leerling [voor de school met den Bijbel in de Herj kebuurt over 1^29 vast te. stellen op If .13,04. verzoent vrijstelling van het bedrag, ad f.637,30, w [bate van het Gegenfonus in [kas moet worden gestort in iden voorgenomen bouw van e jop een terrein, gelegen aa Postweg, kadastraal benend in sectie E. 1465 ged. betaling van eln bedrag te; de gemeente- verband met en Kleuterhui n den Verl- gemeente

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 629