<fs' Atdeeüng S L S S nmerkingen Besloten wordt: a de boekhouder te berichten dat voor de arbeiders in gemeentelijke werkverschaffing ook van toepassing is het raadsbesluit van 21 Bec.j.l.4e afd.no.585, met verzoek in voorkomende gevallen dienovereen komstige uitkeeringen te verstrekken, b den raad voor te stellen het reglement art.12 te wijzigen en in overeenstemming te brengen met ge noemd raadsbesluit. Aan het verzoek van het gemeentebestuur van Baarn wordt gevolg gegeven door verzending van het schrijven dat in de vergadering wordt goedgekeurd en gevoegd bij: deze notulen. Besloten wordt de doktoren niet meer te vragen of de Uj. onder de regeling vallende personen verzekerd zijn [geweest. /Vj. Aan de belanghebbenden zal worden verzocht als bewijs' van betaling der premies de weekkaart over te leggen ten bewijze dat zij over het afgeloopen jaar verze kerd zijn geweest. Voorts wordt besloten in het vervolg de uitbetaling ite doen na afloop van het dienstjaar. fe Secretaris wordt gemachtigd den griffier mede te IA (£■-+-< J ^deelen, dat het College voornemens is de rekening 1928 JQL/ als het mogelijk is in de eerstvolgende raadsvergade- t ring voorloopig door den raad te doen vaststellen. K

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 62