V' 7I11 'A-h. k' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 'tósiiut teBL]_0ten wordt vanaf November toi ^iart het weefloon van ran het i0MJ Qadineester geervliet voor de helft te verantwoorden f-35,- J [ie exploitatie van het Natuurbad en de helft op Hoofde 'n -iecrMJi{ ii der begrooting. ag te oeol ut van hel vergegaanl al licht- P1 ex I en |rdt in beginsel goedgekeurd. rplanting n ingang sveld aan 1 ort dd. ij ring van ïpaalde o:i i voor denl woningej] i Nieuvie- mte Goest met ie usicht ad-j ig niet iel :r^eginged| 3 ctooel [sloten wordt den Technisch Ambtenaar te machtigen den Ion te rooien ^oodra ■twoi' A. Hornsveld een bedrag groot !p50 bij den gemeente-ontvanger aal hebben gestort. |ort3 aal aan Bouw- en Joningtoesicht opdracht worden Leven desnoods door net stellen van voorwaarden oij [invergunning op het maken van uitwegen, zoodanig toe ;ien dat in het vervolg liet rooien van boornen Kan brden nageaaten. sloten wordt adressanten mede te deelen dat het Colle- i geen termen uanwesig acht den Raad het voorstel te en de gevraagde ontheffing te verleenen kuIks op gronu ji de overwegingen, vermeld in het rapport van den manisch Ambtenaar belast met de leiding van bouw- en (mingtoesicht dd. 3 Oct. j.1. no. 4/36. W4i. j ie' viil.! P JjL. •w eerling in de 4'eil len oj ling van bedrag tsj gemeente* band met leuterhuij a Verl* een te loei |en Raad voor stellen 00 te stellen f.13,04. de vergoeding oer leerling vast ^nge-sien Aen dat fa aanges Inderwij s Wethouders het wegenf burgemeester en geen storting in het weg ien de onderwerpelijxe bouw betreft, vordt het besluit bevoegd ^ijn te be- onds plaats heeft een inrichtin0 van dd. 12 September IW oAA. L33« ie afd. no. 17/72 mgetroKKen en opnieuw besloten f°t ontheffing van art. 3 der Bouwverordening ronder pGüchting van storting in het wegenfonds.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 630