Volg- num- Afzender of voorstelier mer Datu m 1237 1238 1239 1240 1241 Xechn. „ambtenaar uem. wasbedrijf. l' V. Centrale Slachtplaats Xe chnAmbt enaa r Openbare /er hen. Commissie Grondbe-j drij f Afd. Financiën. Korte inhoud stelt voor hem toe te staan; a. per advertentie sollicitanten oj te roepen voor de betrekking van kier* typist op een salaris van f.900,— b. in overleg met den wethouder van he gasbedrijf uit deze sollicitanten e klerk-tyoist op arbeidscontract te werk te stellen; c. in overleg met genoemden wethouder een jongste bediende tewerk te stel; len 00 een weekloon van f.4,-- f,: ld. hem te machtigen vanaf 13 Oct. 1^33' aan den klerk-typist F.A.Hud een sj ris van f.l2°0,-- oer jaar te mogen] uitkeeren. [deelt in mtwoord op het sciirijven vanI Burgemeester en Yethouders dd. 22 oept] j.1. mede geen bezwaren te hebben tegen :een wijziging van de verordening id. m Juli 1929 dis bedoeld in art. 4 lid 1 sub 3 lcr Hinderwet, waardoor net moge lijk is dat het Sanatorium "honneglore" [in haar inrichting slachtingen kan ver- jrichten. Ter voorkoming van te groote vrijgevigheid van de zijde der gemeentel jzou de N.V. het op prijs stellen indien jde met haar gesloten overeenkomst op ai] Ipunt niet gewijzigd werd. zendt afschrift prijsopgave voor de lev ring van brandstoffen ten oehoeve der g jmeentegebouwen en vraagt machtiging tot het aankoopen van de daarin genoemde hoeveelheden bij de firma van der Jijn- gaart. bericht omtrent ruiling van grond bij i Kricaweg met ie Chr. Vereeniging Buiten zorg. [biedt aan een ontwerp van een aan den 0 meenteraad ter vaststelling aan te bie lden besluit tot wijziging der begrootin [voor 1933» no 2I/278.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 631