BESLISSING Afdeeling j A I Aanmerkingen en No. plaatsen van een advertentie toegestaan. is den Technisch Arabte- Bar bereids toegestaan. gsloten wordt in de vacature te voorzien door tijdelijke Uste -iing van een klerx-typist op een salaris van 1 Voorts den xlerx-typist Ï.A.Aud vanaf 10 oct. In3 een extra periodiexe verhooging van f.lCO,-- toe mennen met toezegging dat per 1 Januari 1>34 nnuer- lal een periodiexe verhooging zal worden gegeven, waar-f jor het salaris wordt gesteld op f.1100,--. |ejen aanstelling van een jongste bediende op een week- pon van a f.p»-- bestaat geen bezwaar. e- bascommissie zal omtrent deze voorstellen worden bord, waarna den Kaad de noodige beslissing zal worden Itvraagd fcsloten wordt het advies der oezondheidscoinmissie te njen alsme.ie dat van den Inspecteur den Heer Jouma. loorts ware de /etgevende Commissie in ueze tc ruadple- |en. or le levMbt aanxoop wordt besloten, eve der iging totf co emde Ier 7ijn- rnd bij i®an het Bestuur der instelling het plan tot ruiling iq Buiten-Conform de zienswijze der Commissie ter beoordeeling °e te zenden. ,an den b®et ontwerp-besluit den Raad ter vaststelling aan te te bie-CUfen. iegrootinj cj±. iVA 3 II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 632