J.EgginK te BaarnJ Bestuur der /eree- niging "Ben school inet den Bijbel te 3o e s t Techn. Amotenaar Ooenoare /erken. uemeente-ontvanger hoest BaKeiaar 2.kan. RCv3ui jdam -wfd. 3oest van den Vrijwilligen Land- storm. 1.J.B.llörsinf deelt mede zich niet te kunnen vereeni-l gen met de oij schrijven van 5 Oct. j 1 4e afd. no. 3149» toegelegde vergoed^! voor de goederen die hem op 5 Augustus? j.1. in het natuurbad werden ontstolen en verboekt volledige vergoeding van hel jdoor hem gedeclareerd bedrag zonder et- jnige korting. vraagt een bedrag van -f14$- - ten be-| hoeve van de U.L.O.school voor: jle. de aanschaffing van 1 vlag, met vla| gestok en toebehooren; i2e. het uitbreiden van de ri jwieloemarl plaats verboekt toestemming om '7.A.3.van weel ite mogen aannemen als volontair ten Kanl tore van openbare werken. deelt mede dat in de gemeentekas gestori zijn enKele oedragen die niet Konden worden geboeKt. vraagt het bij schrijven van 20 Oct«ber| 1933 gedaan aanbod tot aankoop van een laan de 2.de Hooghlaan gelegen terrein. ivoor O oer tot b November te mogen aanhouden. deelt mede, dat hij den grond (sectie |no.5°22 ged. en H.no.2887 ged.) ter jgrootte van ongeveer 1000 112 teg [prijs van f.2,2p per M2 accepteert. tegen ien zendt uitnoodiging tot bijwoning van e| [feestavond welke wordt gehouden op 27 bet. a.s. in "Religie en Kunst". [vraagt vergunning voor de voorlocalitei| |van het perceel Birkstraat 34. i 1 j o i 51

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 635