y/intj v 5 r ve:reeni.| Oct. j, ergoedingL Den be lt intrekking Tan het "besluit dd. 26 September j.1. jrdt besloten bij uitsondering de schadevergoeding te [talen .conform de ingezonden declaratie. sloten wordt f.145»beschikbaar te stellen na stor- l? aJél- 1 üe"Brg van f15>75 wegens waarborgsom een en ander conform i jt ,,1: besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Ido. met vlal 1 exoeaiarl v-.n ,ieei Ju den Technisch Ambtenaar mede te deelen, dat de be- +on",.1BHi33ing 00 zijn aanvrage wordt aangehouden. as gestor Konden ber t.s. sectie ter eg en len eert. ng van h| n op 27 JL03 ^sloten wordt de bedragen alsnog te verantwoorden op UA ïtijze als door de afdeeling Financiën is aangegeven 0 Oct#bei^Bs^°^en wordt adressant te berichten dat niet op zijn aJ(cL. van een*Br^oeiC Kan worden ingegaan en mitsdien de gemeente zicxi V) terrein Bei' meer aajtl aanbieding gebonden acht. vergadering besluit den grondverkoop te laten door tan. cdljJL v' ila te deelen dat de Burgemeester het College zal ver- j y tenwoordigen 00 de feestavond. LocalittiB^ten wordt tot weigeren d~r ver0unning op grond van bereiken van het maximum aantal vergunningen en op ond. van de omstandigheid dat verzoeker niet de be- nikking heeft over een localiteit. .-wUgUij tus n t b t o l ng van jjj| onder et- i. U dl .VI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 636