m BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen sloten wordt aan adressant mede te deelen ge er de voorkeur aan geeft, dat over de va gelling wordt beslist aooara het bestuur der Stichtin, Jester Natuurbad zal zijn benoemd. fodra het bestuur der Stichting in functie is zal het Irzuez van adressant ter beslissing aan het Bestuur rden overgedragen. iat bet Col- <fj- aste aan- i.Uf f Vos als vergadering. Je dat Burgemeester hooge of de dat van bi jdra^e Vereenigiriej gelden te de Vos be- inderdaad een contactj 3en <V :ar aanleiding dezer aanvrage komt Jr icretaris der T.B.C.Vereeniging in ae oi'zitter deelt den neer de Vos mede, 'ethouders hebben opgezi-en tegen de Hze wordt verlangd en .stelt de vraag Lies in het werk stelt om van particulieren srzrijgen ter bestrijding dezer kosten. Jr. ijst aan de hand van zijn correspondentudat 'les wordt gedaan, doch spreker gelooft t de familie van den patiënt uitgaande 1 nut zal hebben. 'Vanneer B. en van oordeel zijn jet een bijdrage zooals wordt aangevraagd te hoog is kun- jn zij de bijdrage naar eigen inzicht bepalen. Voor de i :even inlichtingen wordt aan Jr. de Vos dank gebracht, 'arna besloten wordt dat van gemeentewege contact wordtj iocht met de familie van den T.B.C. lijder en dat ge- icht wordt van die zijde ook eenige financieels mede- rzing wordt verkregen. afdeeling ter secretarie zal in het vervolg een rap- irt moeten bijvoegen betreffende de financieels omstan igheden van het gezin waartoe de patiënt behoort. Van j ]eze aanvragen wacht het College nadere gegevens in. V li tegenwoordigheid van de Commissie van onderzoek over- fhr ij dingen kosten Natuurbad Hordt de vertegenwoordigers' Takken de heer Laverman in de ver liet niet beter is de schoon te maken en c. ?n de firma Stein en pering ontvangen, f Voorzitter stelt de vraag of tjvers thans leeg te pompen en Instellingen te verrichten. heer laverman antwoordt dat het ledigen van de vij- jn3 in dezen tijd economische en technische nadeeien leeft. Het is oneconomisch om reden men dun twee maal 'et leeg pompen en schoonmaken. Je technische oezwaren ijn dat bij het leegpompen de tegendruk van de scnut;- £d& wordt weggenomen en dat bij intredende vorst de bo- N zal opvriezen, met als gevolg dat bij dooi de isola- 1 slaag niet zoo vast meer zit als nu. In Aebruari of prt is er nog tijd genoeg om e^n en ander ni te zien. Uien het bad nu in orde gebracht moet worden is het el mogelijk, alhoewel spreker het blijft ontraden. e beslissing in deze wordt nog aangehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 642