Volg num mer 1255 1256 12 57 1253 1259 Afzender of voorsteller 1 Datum P. C.Zonneveld I'alma laan 20 Soest Bestuur van de Soestcr Slagers Vereeniging. 3e afdeeiin£ Techn. Ambtenaar Openbare Verken. 1'echn. Ambtenaar Bouw- en 'Ioning- toez icht Korte 1 n n o u iverzoekt herziening zijner salarisre^M ,.,n lin-* tot t Hpgann. verzoekt eventueele distributie van rul vleesoh te doen geschieden door de ïejjj der Vereeniging. Heden vond ik op mijn bureau het bijga| de briefje afKomstig vermoedelijk vuu !den heer Nooder. De betrokken aanslag zal dus van den staat van oninbare Dosten dienen te v;i vallen zendt een tweetal rapporten inzake ge heel of gedeeltelijke vernieuwing van wegen als: a. rapport 25 Oct. 1933 No7^6, innaii algeheels vernieuwing en rioleeringl van ten Ossendamweg en gedeeltelij*! vernieuwing (aanbrengen ia klaag) van den Verl. Postweg, Braamweg le en gedeelte alsmede de Duinweg. b. rapDort dd. 19 Oct. 1933 No. 3^7H heïzende een plan van vernieuwing alle overige we0en z.g. Vegenplan. tioten 11 r verzc izien ds llen woi sloten v ais u lover eer biedt ter behandeling aan eenige veraol ken ou bouwvergunning vergezeld van de| noodige teekeningen en adviezen. voorst* te nen algehe Ossenc Idem 1 Idem de vo] >akla; Verleng Braamw t Juinwefc |orts wou en in 'kloozer *erk ges t advies |c Openbc let op l 1933 j 53/233 dj |63/2j04. enen dei 8. 2/2 61 |302 en I weigerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 643