/A mi JY" f' BESLISSING Afdeelina A Aanmerkinqen en No. i Ilotett wordt adressant te uerichten dat op zijn ver- Pf f- tot herziening van zijn belooning niet kan worden aan. floten wordt de Vereeniging mede te deelen dat met ar verzoet, zal worden rekening gehouden zoodra ten ;ien der distributie van hooger hand instructies Llen worden gegeven. loten wordt net door H.Bosch verschuldigae voorloo- als itivorderDaar te handhaven en den staat daarmede overeenstemming te brengen. ft J/J 3 •syfa Voorzitter wordt "besloten maatrege- en rioleering van den f f 26811,- 25718,-- 18269,- voorstel van den te nemen tot; algeheele vernieuwing Ossendamweg, kosten Idem van de Laanstraat Idem van de Beckeringhstraat de volgende wegen te voorzien van een ia klaag Verlengde Postweg Braamweg le ged. 2 e Duinweg lorts wordt besloten deze wegenaanleg te doen en in het besteK de bepaling op te nemen dat 90 zioozen uit deze gemeente bij de werken moeten worden! Kerk gesteld. 12313," 5322 ,80 3023,54 5187,80 aanbesteH |t advies omtrent dit e Openbare /erken. voorstel te vragen van de Gommis- let op het schrijven van gedeputeerde Staten ad. 24 t. 1 /33,1e afd. nos. 3734/2302, 3^51/2332, 3052/2333, 53/2334, 3837/231^, 3794/2306, 3795/2305, 3764/2303 en| 63/230>4'haarbij toestemming wordt gegeven tot het ver enen der bouwvergunningwordt besloten de aanvragen 2/266, 2/269, I/763, 1/799, 1/812, 1/801, 1/798, inö2 en l/8ll in te willigen, bouwaanvrage 1/315 wordt "•eigerd V fl 31/7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 644