Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1260 I26I 1263 T e o hnAmb t e naa r Ooenbare Ter ken. Radio-Centrale Fa. Gteenhuijsen en Go 12Ó2 T echnArno t e naar Op en har e ,V erken Firme v.d. Rijn vaart 3oest. 1264 De Voorzitter, vraagt in verhand met de uitvoerig Ihet raadsbesluit dd. 10 Apgj.1. ho5-5 "betreffende afdoende ver' terl ivan het gedeelte van den Noorderwe {af de Vredehofstraat tot den heuvekel toezending van de bescheiden, betrekj hebbende op de reiniging van het aivj ter., vloeiende in de sloot gelegen la den iïoorderwegopdat hiermede rekenil gehouden kan worden bij de olannen ij ke bedoelde verbetering van den we. ei] de rioleering. vraatot vergunning tot het leggen van grondkabel in den Soesterengweg ten {hoeve van de uitbreiding van haar he-1 drijf, en deelt mede bereid te zijn tij ihet verleenen van medewerking ten anJ izien van billijke wijzigingen der ged jmeente in de haar verleende vergunnin] iregelende de radio-distributie in dezj {gemeente {De rnechnisch Ambtenaar belast met del jding van den Dienst Openbare Perkt,, il viseert de vergunning te verleenen on-j der de voorwaarden vermeld in zijn aJ port dd. 6 September j.1. no. 6oé. bericht omtrent e-en wederom verhurind [van het lan de Laanstraat gelegen per-| [ceel H.no. 933. {vraagt toestemming tot het aanbrengen {van twee aankondigingsborden ter weera {zijden van den spoorwegovergang boven de bestaande spoorwegafscheiding bijl jhalte Soestdijk. iDe Technisch Anb tenaar belast met de leiding van Rouw- en 'Woningtoezicht eii jien Inspecteur van Politie brengen hie| iomtrent rapport uit, alsmede omtrent leen aangebrachte reclame op het da.ksct| ider ""oning ven genoemde firma. stelt voor te bieden e [dat eveneen {Raad is gen jhands of in [verschillen de goederen voorzooveel mochten bes den Raad ter vaststellirg en ontwerp-besluitzoo-Is s voor het jaar 1}33 door 1 omen, betreffende het ondsJl het ogonbaar verkoopen val de aan de gemeente toebeW als afbraak, W^aetamr.ien 1 noodig deze in het jaar 1 chikbaar komen. in ianm u Yl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 647