I v-tu- I BES LISS I N Afdeeling No. en Aanmerkinaen ;1£ - A J i -1. lel rerterj ter 1,1 ieuv ij 1'^eJ "betrekt! iet al-fij c0cu la re ce-nirl innen iijJ m weg e] intrekking van de in de vergadering, dd. 15 Septem- j.1. genomen beslissing wordt besloten de bedoelde Icheiden ter inzage te verstrekken aan den technisch ;enaar V aJjL. V J s" ia' ;en v:.n ;g ten laar "be-1 zijn t e n :n-| der ce- ;rgunninj i in -ie3J Bloten wordt de gevraagde vergunning onder de voor- V- lrden» vermeld in het rapport van den technisch arabte-^. te verleenen, zulz:s in afwachting van een nader [reen te komen regeling met betrekking tot de Hadio- Itributie in deze gemeente. ploten wordt bedoeld perceel KILT meer te verhuren, ;csien verondersteld wordt, dat bedoelde grond sooe- in lanmerking zal komen voor verkoop. Bloten wordt: |de firma v.d .Wi jngaart mede te deelen dat ten toestenij-^i ping tot het aanbrengen van reclameborden moet oorden) k 5/7/. met d 'er lenen in| zijn 606 ;rhuri •gen per-i brengen' er wee:s| g boven ng bij Saangevraagd door den eigenaar of gebruiker van het J mroerend goed, i.c. de lied. Spoorwegen; met de ■■len teclinisch ambtenaar van bouw- en woningtoezicht zicht erlle verzoeken een veranderde reclame aan te geven en ngen hiel -e firma v.d .'Yi jngaart dan aan te schrijven de thans mtrent■•tang «bracht e reclame te verwijderen binnen acht dagen t d iscïlon een nieuwe, als aangegeven,aan te brengen. elling "liö 'ordt besloten. zooals f 3 door to vb- I ta: - 11 jaar I <V' |1oo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 648