Volg num mer Afzender of voorstelle Datum Korte inhoud 1273 Afd. Soest e.o. van de Nederl.verh eeniging tot te- j scherming van dieren 1274 Je Voorzitter. jdeelt mede, dat de afd. Soest e.o. ia opgericht op 11 Juli 1933» doch dat alj Uitvloeisel van de financieele regeling tusschen de afdeelingen Bnarn e.o. en 3oest e.o. overeengekomen is dat de afi! Soest e.o. het subsidie over 1^33 zal pntvangen, hetgeen schriftelijk door 4e1 afd. Baarn is bevestigd. stelt naar aanleiding van de in de gis. teren gehouden vergadering der Goaanissi! Openbare '/erken, waarbij de Technisch Ambtenaar Openbare .Verken tegenwoordig was, voor genoemden Technisch Anbtema 00 te dragen spoedig plannen en kosten' rekeningen in te zenden met betrekking] tot eenige objecten,' welke voor uitvoe-i ring in werkverschaffing in aanmerxinj kouden kunnen komen, n.1. k. egaliseeren weg langs grond van de Waterleiding ïlaatschappi j reet rijwie] pad het maken van gleuven en kuilen ach-i ter het natuurbad voor de berging ra: water het vervaardigen van een kanovijver bij het natuurbad; grond verzetten op het Hart; diepzinken van grond aan de Bosstraa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 651