Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1275 1270 1273 Je Voorzitter. Afd. Soest Ned /ereeniging •i. ,H.B.0. Tschn. .auotenaar Openbare 'f er Ken. stelt voor: a. in afwijking van het besluit vans gemt'ester en "fethouders van 2) 3ei tember 1^33 ingaande 24 üctober jj op arbeidscontiart in dienst tont men voor ten tijd van 3 maanden 1 bouw-technis,ch opzichter B.Haven j te uromngen, tegen een belooning f150-- oer maand; b. ingaande 11 üctober 1^33 °P a roe ij] contract in dienst te nemen v ui al tot maand als teekenaar bij bouuiJ woningtoezicht voor het teeKenenjtf het ontwerp-ui tbreidingsplan "J.j1, Bührman te Amersfoort tegen e>_n "oe? ning van f./5»~" Per maand. deelt mede dat de cursus "Jhrste Hu Ij] bij Ongelukken" op 9 Oct. j.1. is tegt nen en vraagt of deze cursus wederom bijgewoond zal worden door eenige )olJ tie-agenten. De Inspecteur deelt mede dat de curaü; dit jaar voor het eerst zal bestaan ui een tweejarige opleiding, waarvan iet cursusgeld van htt eerste jaar f en van het tweede jaar f1pO zal bel gen. Geadviseerd wordt de cursus te doen bijwonen door den agent van poli tie H.Bakers en den vervolgcursus oor den agent van politie C.van "fijng-urde 1 adviseert den grond, bestemd voor dev' breeding van den Korte Hartweg en led uitmakende van Leo perceel H.no.ló04 'niet aan Dijkstra te verhuren en voort dezen te berichten, dat de scheiding ibinnen 14 dagen moet worden verplaatst! vijst in verband met de in gebruiKnemit van het gerestaureerde gymnastiezlo.<aa ier op, le. dat e,cen enkele Kraan aan de water] leiding 1s aangebracht; 2e. dat het onwenschelijK is voor de v» warming brandstof uit de 3CI100I tej halen 3e. dat het wenschelijK is vloermatten] aan te schaffen; 4edat het wenschelijk is, dat een s«- der sleutels onder zijn berusting blijft J j^U 0 j "H j.lri

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 655