Volg- num- 1 Afzender of voorsteller Datu m mer 127? 1230 12C51 1233 1234 1235 Politie Radio Com-J missie te Hilver- sura. C.J.Knop. J.^asteleijn e.a. Goesterberg. ree hnAmb te-naar Oj&n'bare Ie rxcen. Hoofdbestuur van den ïïed. Bond van gemeente-ambtena ren N.Y.Arnhemsohe 'a- terleiding-Maa t - schappijUtrecht. Gedeputeerde ten ita- Korte inhoud jverzoeKt een jaarlijKsche bijdrage tomlioten w Instandhouding van den Politie-Radio-fM^len ee roep jvraagt eervol ontslag als onderwijzerllloten w pan de openbare U .L.0. school. Bslag te leester brengen onder de aandacht eenige nooizl Kelijke voorzieningen, welke naar hunL oordeel aan de Ouoe Tempellaan behoorej !te morden aangebracht. Be Technisch ambtenaar van Openbare lel Ocen brengt hieromtrent rapport uit bijl schrijven dd. 23 October j.1. no. 753, deelt mede dat Alolas wederom normaal! benzine Kan leveren en dat zijn scarijj dd. 12 Aug. j.1. no. 108 als afgedaan Kan -.«ioruea beschouwd. kloten w ■anderen doet ter kennisname toeKomen een af van de adressen, welke zij bij de He Kamer ier Sta ten-Generaal hebben inge diend aangaande het wetsontwerp tot bi ting op de uitKeeringen uit het geneeij fonds en dat tot steun aan noodlij-ienij gemeenten vraagt toestemming om voor hare rezêiuj in den Jorresteinweg een buisleidinj tl leggen ter lengte van plm. 190 heter. Je Technisch ambtenaar belast met ie ij ding van Openbare ".'arken adviseert ie gevraagde toestemming te verleenen oflij jde Oe"oruikelijKe voorwaarden, en aan fij jeinde der te le^^en hoofd buis een br an] kraan te dlaatsen. VerzoeKen van bericht en raad te wiile1 /dienen ten aanzien van een adres van iG.Burgwal e.a. betreffende een ernsttw kt beslui Uken wa den Te ntig V; jte te •ering, In itif icatii toester. Meinweg r ploten de plas Plven of c F tl 0 ten v jn mede t |ns gevo.e imisstand in de gemeente-admini3tratie'BedgeKeui

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 657