Volg- num- Afzender of voorsteller mer Kort i n h o u Bestuur St.Josephs- 31 1—133 legt over verslag en rekening over 1932 Van h< gesticht Soest der R.K. Bewaarschool. raad 1 Centraal verifi- catiebureau lï.V. Arnheiïi3che Waterleiding Mij Utrecht le Afd. ter secre tarie Idem D.v.Aurich te Soest Techn.dienst der telegrafie en te lefonie te s-Gra- venhage 1-2-' 33 brengt rapport uit betreffende de con trole der administratie van openbare werken over het le t/m 3e kwartaal 1932. 2-2-*33 deelt mede, dat de waterleidingbuis in den Braamweg voor hare rekening zal wor den doorgetrokken en in verbinding ge bracht zal worden met de buis in den Os- sendamweg, zoodat aan het verzoek ban den Raad gevolg zal worden 3-2-'33 biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan R.J.van Lierop te Hoevelaken te verleenen vergunning ingevolge de Hinder Wet tot het oprichten van een slagers werkplaats met rookerij in het perceel, gelegen aan den Postweg, kadastraal be kend in sectie E«no.l770ged. 6-2-'33 biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan de gebr. A. en R. Hoksbergen te Soest te verleenen vergunning tot uit breiding van de bestaande maalderij en graanzuiveringsinrichting gelegen aan de Birkstraat, kadastraal bekend gemeen te Soest, in sectie C.1370- 3~12~'32 vraagt vergunning tot het oprichten van een ondergrondsche benzinebewaarplaats, bestaande uit een tank van 60OO L. en een bovengrondsche motor van 1/3 P.K. met aftapinrichting 00 het perceel kad. bekend gemeente Soest sectie A. bummer 1910. 2-2-'33 deelt mede dat de verbintenistermijn voor de huistelefooninrichting van open bare werken niet eindigt vo'ór 2'3 Eebr. 1935. Indien tot opheffing wordt overgegaan m moet een schadevergoeding worden be taald van f 3 80- Van he Van de men er lezing Het or Het on )e ver lierne langed ?.<V. n telef0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 65