Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1291 12 92 1293 1294 1295 1296 •2)7 12/3 Ged.Staten dezer 1 orovinc j.fc Gommissie van Ta- xatie urondpedrij: Bestuur Vereenigin ter bevordering van net Nijverheid onderlijs te Go est s- A.A.Kerkxamp Soest J.Akkerman e.a. eigenaren en bewo ners van perceelen aan de Korte '^erK straat Je Voorzitter. N.7.fierste Soester] ülectrische Jrux- Kerij te Soest. uechn. Ambtenaar Jiouw-en loningtoe* 5 icht mken enkele bemerkingen ten aanzien val de bij raadsbesluit van '16 Tebr. I93?/ 4e afd.no. 2313 vastgestelde beueeraveri deningen voor gasbedrijf en 'wegenfonds] zendt raptjort ontrent de taxatie van 1 le gemeentegronden. deelt mede, dat het niet mogelijk 13 3, schuld(voortvloeiende uit de nog laati te vinden rekening en verantwoordingjtl voldoen, zulks in verband met de uitgavl welke zxj indertijd gedaan heeft voord| jinrichting van 2 slöjdlokalenHeb "oe- 3tuur is evenwel gaarne bereid aan de 'me en te over te dragen de contante rril van de vorderin0 op de Engendaalsc.: ïl,, jwelke vordering per 1 Januari 1933 jf.1859,43 zou bedragen. vraagt rentevergoeding ad f20 35 ovi het door hem in 1928 te veel betaalde J jdrag ad f.74,75 voor aanleg van een trok !toir voor zijn winkelhuizen aan ie Soesl jterbergsohestraatwelk bedrag he.'e:s| jln 1933 is terugbetaald. verzoeken verbetsring aan te brengen ui de wegbedekking der Korte Kerkstraat, alsmede aanleg van waterleiding. Je i'eil nisch Ambtenaar belast met de leibinjvJ Openbare ferxen brengt hieromtrent rap port uit |no. 718. 01j schrijven 2o Oct. j.1. jStelt voor met intrekking van net be- jsluit du. g2 .Augustus 1933» alsnou toe- wê I ite.jiain*: te verleenen tot het houden jeener collecte door de Vereenigint jverspreiding der Heilige Schrift. tot Ideeit mede dat bij haar het voornemen [bestaat in Januari a.s. een nieuwe uit* ave van hel adresboek voor Soest te J| jver schijn en en vraagt daarvoor dezelfde] [medewerking te verleenen als in 193ü' biedt ter o eiland el in0 aan een verzoek o| bouwvergunning vergezeld /an de noodii iteekeningen en adviezen. O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 663