I A /u nU I BESLISSING f Afdeeling en No. Aanmerkingen anzien val r- 193a, i -ie ersveio genfonds ie van al 1J G sei °S plaat! - L'G;tel ie uitmal He L ba. aan ie -I ■ite aril alscho )i,[ i 333 6 *5 over i e t i il-le i een trol n ie 1 oes| 4 3tr vit, Je ïe Leid Lnj 'I rent raj- )ct. j.1. iet oe- 3nog toe-1 ïouden ;ing tot t. jr nemen 5uwe uit- 2 31 te (hl de^sli'del i 1330. Lgloten wordt aan ie gemaakte opmerkingen tegemoet te Imen en ien raad ie door ie 4e afdeeling in ontwerp fcgeetelde toesluiten ter vaststelling aan te bieden. xh. mn te 01 eien let rapport zal in handen worden gesteld -van de afd. financiën ter behandeling. jet bestuur üer nijverheidsschool te berichten dat zijn Wrijven voor het College geen aanleiding geeft een fnder standpunt in te nemen dan er op te blijven aandri |en da0 .200 spoedig mogelijk de verrekening met de ge- Lente plaats heeft. lesloten wordt den Raad voor te stellen aan adressant llsnog de rente ad 5 over het bedrag van f.74,73 te I' [0 ld 0 enaangezien de gemeente nalatig ie gebleven tij»by? lig iet in de gemeentekas gestorte bedrag met den stor-j [er te verrekenen. lesloten wordt den Raad in kennis te stellen met de me-i [edeelingen, vervat in liet rapport van den Technisch ubtenaar -W pph us lordt besloten. J y£c iS/tfft Pesloten wordt de gevraagds medewerking te veïleéhen j Ir [nder dezelfde voorwaarden, welke te dezer sake in 1930 -h/ ferden gesteld, en voorts onder de voorwaarde dat uit sluitend met den (iemeente-Secretaris overle0 wordt 0e- I lleegd oiatrerit -ie ter inzage neming van het bevolkings-| ^gister. orzoerc o»eiet op net advies van Bouw-en Voningtoe 3 icht no. 3 C/4 3 V* noodièeB!oi,dt besloten de aanvrage no. I/506 in te willigen. "I H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 664