t Volg num mer i Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 12;; 1301 Je Voorzitter. 13^2 1303 Minister van din- nenlandsche Zaken. Maatschappenjk Huiodetoon te d.Ü. Schoolde stuur Soesterberg J.Moester,Plasweg 27, Soest. dringt er 00 aan maatregelen te trt;. te^en onwelvoegelijke kle. iee le ding, it Mede: lat het bedrag ad f.lO.GCO,-- -vaar de het aeiu toegekende subsidie "bij 1933 is ver-i i2e raadsbesluit van 25 October verhoogd, reeds weder bijna brui kt dat zoodra de steunregeling nornaajJ verhoogd en eenigen tijd in werkir, is, een raming van het nog benoodij de subsidie voor 1933 zaJ- kijn te 1 ken en verzoex-ct verhooging van het hen toe! gekende subsidie. deelt mar aanleiding van le in de vori. jge vergadering gehouden besprekingen aei dat hij een onderzoek heelt ingesteld 0' trent de samenstelling van het door Je plaatselijke werklicdenorganisaties aan Gedeputeerde Staten gezonden adres over den misstand in de gemeente-adninistrat: Dij dit onderzoek is Spreker medegedeeld dat het adres door den heer Zonneveldij! opgesteld, die hieromtrent gegevens had jdoor zijne tewerkstelling bij de boek- jhouding van Openbare '/erken. Je heer jor jneveld heeft echter tegenover Spreker ontkend dat hij bedoeld adres heeft op- Igesteld. Spreker vraagt of de vergaderd te dezer zake xjaatre^elen wenscht te ne men tegenover aen heer Zonneveld. iverzoekt vrijstelling van betaling van het bedrag, ad f.637,5^welk bedrg bate van het 'Yegenfonds in de gemeente kas moet worden gestort in verband net den voorgenomen bouw van een kleuteriiüi op een terrein, gelegen aan den Verlj ostweg, xkadastraal bekend 0eueente 5o° |in sectie S.1465 ged. verzoexkt intrekking van de aan de l/.'A dd. Mei 1933 veria' den bouw van een blóic een terrein, geleje11 {Bouwmy''He iderand fle vergunning tot jvan 3 woningen, o aan den Plosweg terugbetaling dei jelden, ad. f.21, hntrent dit verzo iracht door den t sectie J.1366, als-i<eit: iaarvoor betaalde ig£e uk wordt rapoort ui echnisch ambtenaar, IJti o 0 c 3 t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 667