1305 1306 1307 1308 1309 I3ic 1311 Techn. Irnbtenaar Ooenbare 'erken. minister van Socia ls daken. J.van der JLugt te Go est Ambtenaar belast met de boekhouding van Openbare 'er ken. lïr.Dr.R. ?.C.van Roy, Utrecht. Directeur Staats- boschbeheer IJ"Technisch bu reau v/h Jüiumanns Andr.3osVrede hof str.1 Soest. iverzoekt sooedige vaststelling van 'profielen voor ien Soesterengweg in |band met het leggen van een kabel de radio in dier. neg. n "echi ek nis Irengfléi ïtoreid n de k: fcn Rijk radio-C' deelt mede geen bea-mar te hebben teg&l '.vermindering van de steunnornen met f,1 en verhoog ing van len gezinstoeslag tol in maximum 6 "personen, deelt verder mede dat het niet ie "bedoJ .ling de steunnorm voor de ongeorgl niseerden met cent te verlagen do™ ■!de steunuitveering met 'pü cent te ver minderen rvan 1 b Kini t til oude: Raad krdt. vraagt in koop 5 wilgenbooraen Je Technisch Ambtenaar belast met le li ding van Openbare /erken deelt mede datj bedoelde boomen niet dood zijn, en adv® seert niet tot rooiïng en verkoop. vraagt machtiging tot aanschaffing van eenig materiaal ten oelioeve zijner ad ministratie. Aioten is op t benoi verzoekt spoedig antwoord op zijn schri®ie ;e c ven inzake schadeloosstelling heidetra^nstig c zaak v. d .Hengt 1 c.s. ^elinger 'zendt rapport omtrent schadeloosstexiinl eer and en waardeschatting Ier msoe| [treffende terreinen, toebehoorende an Iv.d.Hengel c.s. af advii Eden ir vraagt of to: aanschaffing van een chloorapparaat zal morden overgegaan. verzoext verplanting van een boompje, staande aan de Koninginnelaan vo'ór set perceel no. 23». De Technisch Ambtenaar belast met ie iU ding van Openbare /erken adviseert t°+u inwilliging van het verzoek. Je daaraan verbonden kosten ad f.2,-- zullen in gemeentekas moeten worden gestort. =slo ten Roten voorwa CC O O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 669