J'T* J/t BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iG van ch 5* eg in ve cabel vo Technisch Ambtenaar necle te deelen dat aan zijn vtr- fen - N |ék niet kan norden voldaan, daar de loon van den Soes- Irengweg en dé breedte van dien Hèg volgens het ontwerji [Ltoreidingsplan nog niet bekend is. In verband hier.medó L ie kabel wel gelegd op een afstand van 5° c.h. naast fen Rijkskabel, doch zulks op risico van de aanvraagster radio-centrale, fa. Gteenhuij sen tor. I.rvan wordt Keunis genomen, terwijl het bericht van n Kinister op het nader schrijven van Burgemeester en tnouders ter uitvoering van het in de vergadering van Raad dd. 25 Oct. j.1. genomen besluit, afgewacht rdt. :ooen tega len met f, oeslag t0 t de bedoj ongeor^a-j agen iochI t te ver* K..loten wordt afwijzend op het verzoeK te beschikken net le l^ui.cs op grond van het :.dv .ss van Openbare Ierken. t mede dat] n, en i,| 1 rfing van benoodigde crediet zal den Raad worden aangevraagd. Ljner ai- m :ijn schriBNe te de el en dat deze aangelegenheid nog steeds in heidebranBvistig onderzoeK xsj doch dat binnenkort nadere mede- pelingen kunnen worden gedaan. IA \a- itjy V loss telling* t advies der Commissie van Bijstand Grondbedrijf zal der. des karden ingewonnen. 'ende xan van een Heloten wordt niet tot deae aanschaffing over te gaan. cJU. gegaan. oompje, B^Ioton wordt tot inwilliging van het verzoek conforr vóór .iet Hfc voorwaarden, voorgesteld door den Technisch Ambtenaar net de h] eert tot e daaraan len in :ifcl ort v lSeJfjL. lixa. -<0 0 O tA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 670