Volg num mer 1312 1313 1314 1315 1316 131/ 1313 13i; Afzender of voorstelier Bestuur Utrecht- sche Provinciale Brandweerbond e chnvmbt en a ar Openbare ferKen APo 3 thumu s 4e i j jes Soesterberg. 4e afdeeling ter Secretarie Datu m Ned«Vereen.E.H.B. 0. afdeeling Soest 4. v.Berd. Slager Soes t Aej.M.van Leeuwen Techn. Ambtenaar Openbare /erken Soest. Korte inhoud geeft in ernstigf overweging het inr l-Bet - ten van een afd. L.H.3.0, bij de Brand-Bnzewonn* 'weer in deze gemeente. verstrekt een overzicht van het door J ti:amérman G.Gerritse verricht overwerk] over het tijdvak -v?.i 15 Juni - 12 augj tus 1333 ten dienste van het natuurbad! deelt de voorwaarden iaede waarop hij 0^ reid is grond aan de gebeente af te staan deelt mede dat Burgemeester en lethou- jders bij besluit van 6 October 1933 administratieve controle over de uitvoe ring van de steunregeling hebben opge dragen aan de 4e afdeeling ter senreta-| rie en verzoekt in verband daarmede te mogen vernemen tot hoever zich deze con tr&le moet uitstrekken. a. stelt voor het voordeelig saldo der exploitatierekening 1932 ad f.92,16 te mogen reinveeren voor eventueel nadeelige uitborsten der exploitatie in Komende jaion; b. verzoekt de vo^r aanschaffing van ee| nieuwe auto gereserveerde gelden te mogen beleggen bij de gemeente tegen] een rente van 4 o per jaar; c. deelt mede de ziekenauto niet meer beschikbaar te stellen voor het vc:-| voer van lijken. verzoext t.z.t. in aanmerking te zonen voor distributie van vleesch in bliz. vraagt verlof X voor de gelagxamer van jhet perceel Nieuwstrnat 57- adviseert aan de woningoouwvereenijint,' "Ons Belang" toe te staan een bedrag val f.283»-- boven de aannemingssom van betj buitenverf werk der woningen uit te betaj len, zulks op grond vnn het feit dat de aannemer meer aroeid verricht dan hij volgens het bestem verdicht is. loti-B icu. loten dot lorden let advie Nonnen 1 Joorzj ie )i o egu vergac len ver et Nloten t verzc I- ton Nloten - Ni een Indeli nL r /on ir [dlgde et f.283 Ih'it ver ~J O o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 671