tak te regelen na ^4 onfa a yh y ah. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen iet inrioMat, advies der beide brandweervereenigingen zal morden lJU.- ■Ie brand-Bnje": innen. v- t do .o jtificatie. Het bedrag ad f.1,77, hetwelk teveel is ge- 7 *&U.\ |pten door ^erritse, zal door dezen terugbetaald moeten ,j/ jnj>ioo ia tuurbad 'op hij oilet advies der Commissie Üitbreidingsplan zal worden in- \p. af te It'-ü inen. w sAfl. t "ïethou- 1333 de de uitvoe ien opge- senreta-| .rmede te de.ie con v /oorzitter wordt gemachtigd deze ipleegd overleg met den Secretaris. I aldo Ier vergadering kan zieh met deze voorstellen en verzoe- ty&f" f A'Bjl'i |en rereenigen. a/-1' ventueel oloi ta. t i el ng van eeij elden t nte tegen! het ver te konen ■esloten wordt te gelegener tijd rekening te houden met n blik. i» verzoek. me o amer van Besloten wordt het gevraagde verlof te verleenen. v \llö - chnisoh Ambtenaar van Op U eed..* een scherpe opmerking te maken over de 1 - X j j J I :a de^er aangelegenheidVoorts aan het hestuur hTÏW l0nins®tichting "Ons belang" mede te dtelen dat het ii, p B'-lege zich niet kan vereenigen met de door het bestuur iun nJ ■mjlgie handelwijze, en dat de gevraagde machtiging om 1 283-- boven de begrooting te mogen gaanniet ifdt verleend. t*-I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 672