Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1320 1321 1322 132 324 1325 Taxa t i e 0 0 rara i s s i e der eigendommen van het grondbe drijf 1. v1 .jiroeK,Becke- ringhstruat 34 )e Voorzitter. fechn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. Te ohnAmbtenaar houw- en 'Voning- oezicht Secretaris der 'Vo- ningbouwvereen i- 0ing "Goed fonen" te Soest. jdoet vooj le leden 'stellen der ten anzien van ue genoemde Commissie toe te kennen vergoeding wegens taxatie van g; neente-eigendommen in de Komende jarei, verzoekt toeste; jaing tot het mogen op richten van een ondergrondsche benzine-i |pompinstallatie met bovengrondsche aftJ jinrichting, op en in het aan de gemeent! toebehourende perceel, kadastraal bezen gemeente Soest, in sectie h.4747, gelt.j gen aan de Koninginnelaan. Omtrent lit verzoek wordt advies uitje- bracht door den technisch ambtenaar, te [lost met de leiding van openbare werzen acht het wenschelijk dat een andere reb iiing wordt getroffen ten aanzien van del bepaling van den tijd van het stempelen' door de werkloozen, daar de gemeentebodi die net deze werkzanheden is Delast, bl zwaarlijK tijdens de morgenuren in lid gemeentehuis gemist Kan worden. rapporteert omtrent den schoorsteen van do R.11. school te Soesterberg. De gecoti- istateerde gebreken van een onvoldoende constructie. ouden het gevolj zij jbiedt ter behandeling aan eenige v rzoe- Xen om bouwvergunning vergezeld van de jnoodige teeKenin^en en adviezen. jverzoext namens het bestuur, dit een on-j 'derhoud toe te staan met Burgemeester «ij f/ethouders betreffende de huurachterotai ivan sommige bewoners der woningen dezer jvereenigingteneinde te dezer zake een bevredigende oplossing te vinden. Kethj ■stuur der vereenigingvertegenwoordig boor de heer en D.de Haan en X. F.hud, koid iter vergaderingen deelt mede,dat de achterstand abnormaal hoog wordt,daar61' bewoners zijn,die naar de stellige tuiging van hei bestuur niet in staat zijn huur te jetalen. Vaar het onrechtv^j dig is deze menschen uit hunne wonirie 1,1 etten,wordt op een oplossing dezer gelegenheid aangedrongen ,u.v.verlaging der huurprijzen of verstrekking van hui- bons xan de daarvoor in aanmerking *co,utl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 673