i' •■f tytJf. V nét-' lux 1/63 Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen sloten wordt den Raad voor te stellen voor volgende ^en aan de leden der t&xatie-commie,sie voor elke peri- deke taxatie van alle gronden in het grondbedrijf een Al 'ilL ir-oeding van jer persoon toe te kennen en voor' Xe schatting o: elk ander advies f.2,5u Jer persoon. [sloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen on4 oJjl. de gebruikelijke voorwaarden. Ier verzekering van indonsrecht der geneente van den inbe Gnd zal een recognitie verschuldif^ [v jaar, te Inj der ig genomen d zijn van f5 - - voldoen voor de eerste naai bij ie ri.anvn.ar4 en vervolgens telken jare vo'ór 2 Jan. vergadE der in.: ing verleent den e aangelegenheid te "/ethouder Lodeesen machti- regelen V j. ïsloten wordt het Schoolbestuur hiermede in [tellen en er de aandacht u) te vestigen dat |e ex art. 72 der Lager Onderwijswet 1 920 bij worden ingediend, ter bekoming van de noodi^e gelden Dor het aanbrengen kennis te e en den Raad [/Ju. aanvrat-. der noodzakenjke verbeteringen, lelst op het schrijven van uede muteerde Staten dd. 7 Noy. 1)33ie" Af dno s401 '9/2403 3982/23 97,4022/2400 4021/2401 [020/240 2 40 23/2 3 99 en 394 9/23 94, waarbij toestemming >rdt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt paloten de aanvragen en 1/267 110 S 1/7 5 in te willigen. 'O 1/817,1/818 1/8141/313 p eenige bespreking wordt overeengekomen dat het be stuur zich zal wenden tot de andere besturen van de in pze gemeente gevestigde woningbouwvereenigingenten- [inde een gezamenlijk adres door tusschenkomst van Bur-j mester en Wethouders bij den minister in te dienen, verzoek maatregelen te treffen ter voorkoming en opi [efx'ing van den huurachterstand. Burgemeester en "Vethoi- [ers zullen hierbij dan ie noodige medewerking vtrleeneifi. 3140. ifaJrd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 674