num- Afzender of voorstelier Datu m Korte inhoud Secretaris van le Rij kscommi ssie van advies voor de gemeen tei'inan- ciën. 1s-eravenha- .■destuur afd. So< LIy. tot Nut van t Algemeen. X.Brugman Jr. Braamteg 4 Soest, ",'on ingbureau J. Smedes Co. Soest rederiks e.a. oewonera van 4e Scnoolstraat en de uen Blieklaan. deelt mede dat van 9 - 18 November ip- van alle bij de commissie met betrek^ tot net beroeo ingesteld bij raadsbss» van 12 loril 1933 4e afd. No. 233 td het oesluit van gedeputeerde staten ya;, 23 Maart 1933 334/731 tot vaststel] ling voor deze gemeente van het beln:: in art. 72 van het Koninklijk besluit' van 4 November ]~29 (3.470) voorgestel jdoor ie letter T voor het rekeningsjaa 1931door Burgmeester en Wethouders hun gemachtigde inzage kan worden in het departement van financiën ten tot 18 November 1933 nadere meraoriën kunnen worden ingediend en dat o 24 HJ vemoer 1933 in genoemd departement het beswaar mondelint kan worden toegeiieid verzoekt vrijstelling belasting publie ke vermakelijkheaen voor film voor schoolkinderen ('Vetenscha )pelijke fila] verzoekt wijziging van het bepaalde bij artikel 14 sub b der bouwverordening er 2/ 2 wel in lier. voege, dat de daar bedoeld erfafscheiding wordt bepaald op stede van op 5 M. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge' bracht door den teennisoh ambtenaar, oe last met de leiding van bouw-en woning' toezicht, dd. 9 November 1933' verzoekt te mogen vernemen of beboucin» kan worlen toegestaan van de perceelen,| sectie H.30S en 3321* gelegen aan den Dalweg. Omtrent dit verzoek wordt rapport ui tg bracht door den technisch ambtenaar, last met de leiding van bouw- en wonin" toezicht, ld. 3 November 1933* verzoeken deze wegen geheel te vernisu-; [wen en tegelijkertijd ien rijweg te ver jbreeuen en tevens een behoorlijk .fiets- Ipad aan te orengen. tj> e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 679