Afzender of voorsteller num mer Korte i n n o u 130 131 132 133 134 135 136 137 J.Beek te A'dam 10-11-' 3§ Bestuur Afd.soest 25~1"'33 van Volksonderwijs 4e Afd. tarie ter secre- 27~l-'33 Rij ks-Inspecteur aer werkverschaf fing 30-1-'33 Idem 24-l-'33 Ds. E.Groeneveld Afd. Coest van het Nut v/h Algemeen 3-2-'33 4-2-«33 brengt beswaren in tegen de afsluiting van het Veenpad door den heer Eloor. De techn.ambtenaar belast met de leiding van Openbare 'Verken brengt bij schrijven dd. 12 November 1932 hieromtrent rapport uit. vraagt het daarheen te leiden, nu het instituut '•schoolarts" weder voor onbe- paalden tijd is terzijde gesteld een schoolzuster te benoemen. herinnert aan de toezegging van B.en 'V. in de raadsvergadering van 21 December 1932 gedaan, om in de eerste vergadering van den raad in 1933 te komen met een voorstel tot verharding en rioleering van den Verlengde Postweg. Centraal Verifica- 26-l-'32 tiebureau bericht accoord te gaan met de raaatrege-^ len ten opzichte van de werkverschaffing tijdens de vorstperiode genomen. zendt rapport van kasopneming en contro le der administratie van het gasbedrijf over het 4e kwartaal 1932» zendt rapport van de op 23Dec. 1932 Iplaats gehad, hebbende contröle van de administratie der woningstichting "Ons- Belang" te Amersfoort. verzoekt vrijstelling belasting publieks vermakelijkheden voor een zanguitvoering be opbrengst is bestemd voor "Neerbosch" verzoekt vrijdom belasting publieke ver makelijkheden voor lezing over "onze west" verduidelijkt door filmbeelden,op grond van het feit dat het een weten- Is chappelijke lezing betreft De vri Vrijde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 67