n Volg- num- I mer i Afzender of voorsteller Datu m 1331 fcfV. Provinciale Jtrechtsche Slee- tri citeits-Maat- schappij 1332 1333 Voorzitter. 1334 echniseh Arab t e - naar belast net de leiding van Openbaf» re Termen. Inspecteur van Jrankwet de Korte inhoud stelt voor wijziging van lichtin0 in de Vredehofs door plaatsing van z.g. Je hieruit voortvloeiend ae jaarmosten dezer verl gevolge de straatverlich Klorist voor de gemeente f Je Technisch Ambtenaar b leiding van Openoare Jer ontrent advies uit bij s ïTov. j 1no079. de straat ver- traat en zei edelsteenna e verhooging ienting zal in. tingsovereen- fT.pO bedragenl elast met de Ken breng c hiei| chrijven da, y[ jeslo ten 1 liging dei lor in haar tarnen. Hel traat zaJ ien zo odar [owobili s1 zendt een ontwerp tot wijziging van het»vorens c rosarium tegenover het Raadhuis. Bisnog aar. stelt voor aan den gemeenteraad ter vaststelling aan ce bieaen een ont':er>| besluit (4e afd. no.247) waarbij de verf goedingen voor net gebruik der politie»! ambtswoningen voor 1934 als volgt bor den bepaald: perceel Birkstraat no. 7 op f. 234,-- perecel Verl.Post «eg no.la op f.203,-- verleent ontheffing van artikel 3 van het Drankwetbesluit 1932 ten behoeve van de aangebcv.fde zaal, groot 109 22 van het oerceex Nieuwstraat 57* set ontwer Aangeboden esloten en vervoj root 109

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 681