Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1335 1336 1337 1333 1339 1340 Inspecteur v.d. VolKstoezondheid j Amersfoort Technisch Ambte naar van het das- bedrij f Tecxinisch Arob te- naar houw- en !o- ain., toez icht Gentraal-dureau voor Verificatie en Financieels Adjr viezen der /er. vL Ned. Gemeenten te: s-uravenhage N. V. Provinciale Utrechtsche 31ec- triciteits-Maat- schappij H. 31ot. 3oester- berg verzoekt s.ncii;; te :il..cn bericnten oBiesicten welke wijze in de naaste toekomst in .^Krijf ze gemeente de destructie van vleesch Hyoorberei als bedoeld in de betreffende bepaliaj krachtens de YleeschKeuringswet vustve] steld, zal wor&eri uitgevoerd, nu de i\ j de Kamer der Staten-Generaal het voor- j stel der Hegeering om. aan de hei. Th, Chem. fabrieicen een rentedragend voor- schot te verleenen voor de inrichtin a i exploitatie van een destructor te FoerJ den voor een gebied, zich uitstrekkend jo.m. ook over een gedeelte van Gelder- land en Utrechtvan ie hand heeft zen. verzoekt te zijnen Kantore op arbei Is- Müesloten overeenkomst te n-.ojen te werk stellen; Hran de vo ?.A.J.üeintjes als klerk-typist ingnan-Htelijk te Die 8 Nov. 19.33 en H.J.de Haan als jong- jste bciiende ingaande 7 Nov. 1933» 1 biedt ter behandeling aan een verzot: I om bouwvergunning -*ergezeld van de nuo-M}0/177 j dige tee Keningen tn adviezen. Mr-o. luelfct 00 zendt rapport betreffende kasopnemin0 H/an het r; en controle over het 4e van den g kwartaal ene en t e - 0 n t vanger to 0 Int vraagt vergunning een telefoonkabel door de Vondeliaan en de woning 3e Technisch leggen van Vossevel daan Soeaterbergschestraa: tot van den heer Nagel. kmbtenaar belast met ie leiding van doenbare Verken brengt hier omtrent rapport uit. pe vergum [Technisch ïo, 777. st van le,je verzoekt plaatsing op de lij ranciers voor deze gemeente. De Technisch imbteiaar belast met ie i leiding van (Doenbare 'berken adviseert gunstig op iit verziek te beschizzen. i' 1- 933 I dollet Idren i loCll Vl.i cfl'.-itil U c Aci b Ilc b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 685