drijj 3e Afdsering I num- 1 Afzender of voorsteder Datum mer 1341 1342 1343 1344 1345 1 Hó 1347 i.annenzanjvereem- ging ".ypollo" JOcSt. Bestuur afd. Soest van de Yereeniging tot Bevordering der dij en teelt. uascommissie te Soest. Gascommissie Technisch Ambte naar Gasbedrijf Soest. Technisch Arnote- naar Bouw- en o- ningtoezicht Korte i n h o u verzoeKt toestemming om in den Bomer van 1^34 op een terrein aan de -daulus Pdtterlaan een zang-en muziekconcours te mogen houden. Je datum van het te houden concours z.r,l nog nader worden beoaald l)nvo rrzie Lein besr verzoeKt oij aanplanting van laanbo 1 he sloten zooveel mogelijk daarvoor linden, ■ïao.jelij* sia' s en eschdoorn te Kiezen, welKe Kit besla "00omen veel nectar geven. Kan den r [het adres brengt advies uit ten aanzien der ont- wero- begrooting van het gasbedrijf voo J het dienstjaar 1934. adviseert over verhooging van het be drag der zekerheid te stellen dooi den Technisch Ambtenaar bij het Gasbeir deelt mede het aan overwerk-vergoeding uitbetaald en nog uit te betalen bedra| 00 de begrooting van het gasbedrijf voor 1 j33benevens het bedrag dat aan tijdelijk personeel is en zal worden uitgegeven in dei dienstjaar brengt in nerinrering dat op 1-1-1934 periodiez. als lia van Haat schap oelij-< Hulpbetoon moeten aftreden: MejH.A.Vermaas en de heeren J.v.d. Broek en JiJ.J.v.d.Berg. Ook de benoemingsperiode van den Secre taris is dan weer om. deelt mede dat het door de firma van 7ijngaart aangebrachte reclames het 3ij-dakschild van het perceel Xer*j ood N.B.17 niet voor verandering in merking kan komen, zoodat hij aivisee een aanschrijving te richter: tot ver wijdering vair bedoeld bord. be vergad Iting 1934 ^an den 'i lver.roc.it rij re [Aan ien r lier Commi Ivoor re ka [Conform h liaai te v Idoel btsc ieslo ten jgen voora I .oor den [genomen. lijKe wer Secretar i ien. besloten •At t advie .ai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 687