y* P JU. VoZt, BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen 'i lomer s -iraulug Jonoourg morden [^voorziene omstandigheden voorbehouden woj rein be schi kbnar gesteld. t het ter- uM fl. aano cBj»cloten wordt .an het ver.po.ek der v.ereeniging zooveel IeJix. ea> •■i;i0oeli j k .te voldoen. 3^ ^-3 "ei C'r Bjit besluit ian Openbare ./erken ter kennis brengen en j aan den raad mede te deelen dat het College reeds op het adres heeft beslist. ie ...-■jr vergadering oesiist het tekort rijf vooBtinj 1Jj4 te deinen op andere wijze dan bescnikiing uit' 1de reserve. dan den Technisch Ambtenaar van het bedrijf zal vordtn verzocht het College sgued.i,-; te advi.eeeren omtrent de ijze van dekking van het tekort net )e- ■Aan ien raad het voorstel tc do en conform he l advies ioor denHier Commissie n.1. f.4000,-- zekerheid met de kosten sbe irijfBvoor rekening der gemeente. "ei -inij^Coniorm het advies der Uascommissie ordt besloten .en in bcdra^iaad te verzoeken het creuiet ad f.hj2,8l voor gemeld irij; 1 beschikbaar te 3 cellen. dat aan lor ten '1-1934 ■desloten wordt Maatschappenjk Hulpbetoon advies te vra )elij-< Motn vooral met t oog op den secretaris, die feitelijk I loor den gemeentelijken tijd te veel in oeslag wordt hv.d. ■„cnouen. Voor een goed functioneeren van de geme ;nte- Jiijke werkzaamheden ware t wellicht beter een anderen n SecreMSeoretaria voor Maatschappelijk Hulpbetoon aan te stel len a van IB-ksloren wordt den overtreder aan te schrijven conforr ord op ||het advies, el Ker-<j g in aan Iviseerj t ver- J Co t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 688