kt c*2r. uiting oor. leiding chrijven rapport Afdeeling en No i Aanmerkingen Gelet op het advies der Commissie voor Openbare Werken mordt besloten adressant mede te deelen dat zoowel het college als genoemde commissie van oordeel zijn dat deze u zaak een civielrechtelij Ke is welke door partijen zelf een oplossing dient te worden gebracht. u het r onbe- een B.en W. cember •gadering t een sering 1932 van de ng "Ons- publiek* i tvoeriné eerbosch" ieke ver- "onze elden,op weten- Besloten wordt aan den raad voor te stellen afwijzend op het verzoek te beschikken aangezien het aanstellen van een schoolzuster wegens de financieele gevolgen voorloopig moet worden nagelaten. aaatrege-* jchaff ing 1 contro- 3bedrijf l4hj Op advies van den secretaris wordt besloten het advies bureau Mr. Donner te den Haag uit te hoodigen tot een bespreking van de belastingvoorstellen in verband met het wegenfonds en op te dragen omtrent een en ander de verordeningen en besluiten te ontwerpen met memorie van toelichting. Mr. Donner zal voor gemeld doel in de vergadering worden uitgenoodigd tegen "[oensdag 15 ?ebr. a.s. des n.m. 2 uur gemeentehuis bij Halte Soestdijk. Notificatie Het rapport wordt door de vergadering behandeld en in verband daarmede besloten: de gemeenteontvanger op te dragen de mandaten voor het gasbedrijf in het vervolg spoedig te voldoen, b. den Techn.Ambt. Gasbedrijf te verzoeken bij het colle ge het niet-geinde bedrag ad f 3Ö54>17 over de jaren 1930 t/m 1932 te motiveeren. ha kennisneming van het rapport wordt besloten het Be- fy/- stuur te wijzen op de zeer groote huurachterstand met -y*- y verzoek krachtiger maatregelen te willen nemen ter voor- koming van achterstand en het invordering van het ver- schuldigdei De vrijstelling van betaling wordt verleend Vrijdom wordt verleend. Pt? /f63 J Z /f/j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 68