'f- /lUJöSb BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen e jezien de uit*ceering ia oereicend volgens de steunre- Liing w o rd t afwijzend op het verzoen beschikt. ;er bes^h .oten wordt de gevraagde machtiging te verleenen. Je Jr ■ommissieHosten kunnen op post '•reclame" worden verantwoord blessen ring ioojl en laste] ame 1 van n te ■ccioten wordt den heer W.H.C.Doorman alhier als verte- rdiger vtHenwoardiger van het gemeentebestuur aan te wijzen. f m heeft kennis g'enomen. 2K inz 4 Hing r j-'oe- eenm Irereenkomstig net voorstel van ien Voorzitter wordt be- loten de ontwerp-besluiten aan den raad ter vaststelling *s y La te bieden. i van del ter iag noe ten iesloten wordt dit schrijven te "behandelen oij het alge-j l? aJu. j laeene vraagstuk omtrent de hooge huren der z.g. woningwet^. Jw poningen. Je stukken daarop betrekking hebbende wacht «j ie burgemeester in. Unzom- HLt de toeslag begr ty/i 2ijn ic:^ting 1934 °P te nemen. y o rt van 7.3 taal 1 ben ó'b" er al* kaart en af' Lesioten wordt net rap >ort bij den Minister voor Sociale la zen in t° zenden met de vraag of deze irbeider oeaoo- pende tot de R.-^.Bouwarbeiaersbond verplicht ie het werk Lat betaald wordt beneden het contractloon der bouwvak arbeiders verplicht is te aanvaarden. besloten wordt ^reri.es voor den tijd van b Weken vooij steunuitkeering te schorsen. 3 X e [Q Ie3. A- lb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 690