Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 135? 11Ó0 13öl I362 I363 1 >64 ■36; De Voorzitter. Intendant van het Paleis Soestdijk. Koninkl.Handel My v/h Boeke de Huide ko p e r IIVt e Haarlem. H.E. Brinkman en il.de Jong te Soest. i'echn. .Ambtenaar Openbare '/erKen V ereeni^irit, "Soest duid'. Ad e II i e s deelt mc'ie, dat het werk op 't Hart (afmaken van nieuwe negen) is atopge^e wegens geproclameerde werkstaking, en vr ten het standpunt van het College aanzien vm de steunverluening tJ werkloo ienVolgens de steunregelinj wordt alleen steun verleend aan onvrij, willige werklossen. j deelt .-ede, dat H. 51de Koningin-Holler i voorstelt der naam van "Nieuwesteeg" i willen verant.r-ren in "Stadhouderslaan'1 deelt mede, dat zij de vertegenwoordi ging heeft in Nederland van de Indus- trial "laste .331 imina tors Ltd. te Londen! welke firma zich speciaal beweegt op het .gebied van machines voor het venei ren van cadavers, afgekeurd vleesch, vieeschafvalenz. tot vleesch-beenue- ren-meel en vet en verzoekt te mogen vernemen of de gemeente misschien over weegt, om, hetzij zelfstandig of in sa menwerking met anderen, een bedrijf te stichten. vragen toestemming tot hu- zogen 1 »eri| van een greppel tusschen hunne percee- len De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare "/erken brengt aie omtrent advies lit. rapporteert omtrent enkele /eroeterin gen, welke aangebracht zijn voor het winkel pand van ien heer i-ets. verzoekt in werkverschaffing te doen uitvoeren hst aanleggen van een nndel-| park aan de Birkstraat en in dit park dan een muziektent te plaatsen, iDe Technisch Ambtenaar belast met le leiding van Openbare Zerken brengt ïie? iomtrent rapport uit. •- voor del vraagt een kerstgave van f.p» j gezinnen die daarvoor in aanmerking men I 1 t>s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 695