JY« JU '■io 73- BESLISSING Afdeeiinq A Aanmerkingen en No. ja eenige oespreting wordt in afwachting van de Dcdis-i p van den Minister het standpunt ingenomen dat alle erklaoze leden der organisaties die de staKing hessen -gproclaraeerd van steun en anderszins zullen worden uitj- pgslo ten esloten wordt den raad voor te stellen de benaminc •ilieuwesteegte wijzigen in "Stadhouderslaan" esloten wordt noen zelfstandig, noch in samenwerking iet mieren een destructor,jsdriji' te beginnen. L1 Ja. ■v' dressanten te berichten issendamweg hun verzoeK dat bij de vernieuwing van den] aJ[JL- tegelijk zal worden ingewilligd v IV tennis genomen sl; 'oni, dat de 'S nemen van vereeniging in te gaan. ®sloten wordt den Haau voor te stellen Kerst, ave V aJ^tL 1^' 1,1 .Kosten van plantsoen-aanleg en het in den grond voor den algemeenen dienst plantsoenen te veel kost, wordtgehoord de raads- .oinmissie grondbedrijf, besloten niet op het verzoek van HJi. tiifsi - >p0 uit te Keeren wanneer de maatregel de coedKeurin A hebben verkregen van den minister van Sociale Zaken J'-/* jjSJ O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 696