Volg- num- I Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 137^ 1373 1374 1375 uemeente-Secreta ris. Ju Voorzitter. - eehnAmbtenaar Bouw-en Woning toezicht. Je Voorzitter. deelt mede dat voor de verkiezing van I leden van de Hamer van Koophandel 00 7 December a.s. een stembureau moet" worlen benoemd cn doet daarbij een n.an- beveling ter benoeming der leden en plaatsvervangende leden toekomen. stelt aan de orde de beslissing van net; College omtrent de vraag of de boekhou- der bij Openbare Verben nog langer zal worden bijgestaan door f.Cdonneveld alhier. Spreker stelt voor den heer Jonneveld ingaande 1 december a.s. van de weric- zaa.dieden te ontslaan. biedt ter behandeling aan eenige V'.rzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. aan het einde van de vergadering richt de Voorzitter een kort woord tot den heer J.S.van Juren die aan den Raad heeft te kenner gegeven als Wethouder zijn ontslag te nemen. Soreker brengt aan den heer van Juren hartelijk dank voor de aangename samenwerking en voor al hetgeen nij in het belang der gemeen te heeft gedaan. Het verheugt 3pre<ce dat de band tuzschen hem en het College; nog niet geheel verbroken is, doordat de heer van Duren nog raadslid blijft. Ook Wethouder Lodeesendie de woorden van den Voorzitter niet zal verbeteren en zich volkomen daaraan aansluit, dankt den Heer van Duren voor zijn wij ze raadgevingen hem bij het nemen van beslissingen gegeven. De heer van Duren zegt te meenen dat hij gedaan heeft wat hij moest doen en is er zeker van dat hij in vele gevalle is tekort geschoten. Het neemt niet weg dat hij prettig met de heeren en den Secretaris heeft samengewerkt. Voor eve tueele tekortkomingen vraagt hij ie verf gadering deze amr de vingers te zien. De omstaniightden als drukte in zaken en zijn gezondheid noodzaken hem het ontslag te nemen. liet diep leedwezen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 699