Volg num mer Afzender of voorstelier Datu m Korte inhoud 138 139 H.van KL..ster, D.A.de Bruijn,M. Hornsveld en '7.F. H.Busch,leden van den Raad Voorzitter 31-1-'33 verzoeken den voorzitter van den Raad Binnen den kortst mogelijken tijd een openbare vergadering vah den Raad bijeen te roepen met als punt van behandeling "De directe en indirecte financieele ge volgen van het thans hangende uitbrei dingsplan voor onze gemeente; bespreking van dezen toestand en zijne beteekenis voor nu en in de naaste toekomt." stelt voor de reorganisatie van de 3e af deeling waartoe de raad in zijn besloten vergadering van 18 Januari j.1. de mede werking heeft verleend in te voeren met ingang van 1 Janua-p* a.s. De Buré op Haar der agE bedoeld den te voor he der bez nog wij is binr Voorts autorit bij bei ling is den 20c In afws het Bur a. B.V£ ings klei een dat ste] b. F. I a.s. schi kenc j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 69