Vis, B-ESLISSI NG Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt voor het eerste halfjaar aan den raad voor nevenvermeld doel een crediet van f ?>01,2$ te wil len verleenen en het college te machtigen dit bedrag ter beschikking te stellen van het Plaatselijk Crisis- Comité Besloten wordt de N.V. te berichten dat uit een inge- p 0JLt steld onderzoek niet is gebleken, dat er een zekere v. i animositeit bestaat tegen hare firmanaam, en dat de ge- 7" leverde benzine geen aanleiding geeft tot klachten. Je wijze van aankoop van de bij openbare werken geplaat ste benzinepomp is een zaak welke door het vorige colle ge is afgedaan en kan naar het oordeel van de vergadering in verband met de zaak in kwestie buiten beschouwing wor den gelaten. Vel zijn aan de installatie eenige ^ebrekeh geconstateerd en hersteld, waardoor alle minder juiste vermoedens van het ondergeschikt personeel zullen zijn opgeheven. Het college drukt zijn verwondering uit over de wijze waarop de klachten in het schrijven naar voren zijn ge bracht en wenscht dit onder de aandacht te brengen van de N.V. met verzoek zulks in de toeKomst in beteren vorm te doen Volgens mededeeling van Vethouder Lodeesen in tegenwoor- je^y( digheid van de heeren Bossert en Doorman, blijkt dat het^o. orgaan van oordeel blijft dat de loonen der landarbei ders niet hooger zijn te stellen dan f 17«- per week en dat het orgaan bereid is zijn oordeel te herzien wanneer de adresseerende organisaties aantoonen dat het loon in-t derdaad hooger is. Besloten wordt: le. het loon voorloopig te bepalen op f 17.- per week; 2e. de organisaties de stand van zaken mede te deelen, doch hen voorloopig in de gelegenheid te stellen posi tief aan te toonen dat de landarbeiders op het oogenblik meer verdienen dan f 17.- per week. Het college zal het gevraagde ontslag den raad voordra gen en in de vacature voorzien. Z'7. f 'i&VuM» 'CCctr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 6