*y* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform het voorstel van den Seoret'.ris worden "benoemd tot leden van het stembureau; VoorzitterJ J. ïïooder Tjgien J.O uoet6llei y J io n kbJvan VIeu ijen Tot plaatsvervangende Voorzitter en leden worden be noemd VoorzitterP.-i.lJndendij k Ceden J.J.ICoelman/V.uroartJ.G.A.-^atenburg. 2*aU. li je meerderheid van het College besluit den heer bonne- veld aan te houden tot 1 Januari a.s. teneinde alsdan in de administratie te voorzien door tewerkstelling van een ondergeschikte kracht. Joor de inwerkingstelling van de werkverschaffing zal 'net noodig zijn dat de boeknouder nog door bonneveld voornoemd wordt bijgestaan. Gelet oo het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 14 November 1933, le afd. nos. 4154/2512, 4109/2511, 4132/ 2>14, 4133/2513 en 4103/2467 waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt be sloten de aanvregen nos. 1/821, 2/271» 1/823» 1/824 en l/8l9 1h te willigen. Bouwaanvrage I/784 wordt geweigerd. l?dt :e,ev neemt hij afscheid van het College. pe Secretaris dankt den heer van Juren voor het in hem jCestelde vertrouwen en zijn aangename samenwerking

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 700