Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1376 Je Voorzitter. )e Voorzitter spreekt ien heer van Klooster al3 nieuw gekozen fethouder toe net een woord van welkom in de eer ste vergadering van Burgemeester en ïet houders en hoont van heer van Hoos ter een aangename en jo ede medewerking te mogen verwachten. Öok "Wethouder Dodeesen begroet den hee, van Klooster in deze eerste bijeenkomst en hoopt eveneens op een goede samenwei king De heer van Klooster tankt de heeren voor hun Oocie bedoelingen en verklaar^ gaarne tot samenwerking bereid te zijn. Hij wenscht echter uitdrukkelijk te vraj gen of het gesprokene in de vergadering van Burgemeester en iethouders als ver trouwelijk moei worden aangenomen. )e Voorzitter enawoozdt dat zulks de 'os doeling is. Nu dit standpunt wordt ingenomen dringt de heer van Klooster er op aan, lat daaraan stipt de hand wordt gehouden. Vanneer blijkt dat zulks niet gebeurt, zou hij daarover zeer ontstemd raken. Vervolgens '"orden de functies «onderling verdeeld en wel al- volgt: Brandweer, Woningwet, BouwtoezichtVolksgezond heid, Ambtenaars-en Ariei derszaken, Grondbedrijf, Onderwijs, Financiën, 'We genfonds en Belastingen alsmede Natuurbad. ■fethouder van Klooster: Openbare "/erker: Gasbedrijf, er loosheid sverze- kering, Verkfei schaffing en steunverleenin- alsmede Keurig dienst. 'fethouder LodeesenArmenzorg De wijzigingen in de onderscheidene raadscommissie's worden nog aangehouden tot de volgende vergadering. Voorts wordt besloten de vergadering van Burgeneestej en '/ethouders te hm' den op Dinsdagmiddag 2 uur. Burgemeester:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 703