Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 1377 1379 H. J.ivl. v.d. feerd J.urieg en J.Lit- tocij Teehn. Ambtenaar Bouw-en 'Voning- toezicht. .'ifd. financiën. 1380 1331 x'.Man straat 5 Steenhof- Soest. Technisch Arno ten a 3ou,r- en "ïoning- toezicht. ar Korte inhoud vragen ook nog de Kosten van vervoer (abonnement bus) der kinderen, van Soest naar de tengewoon la voor reKening c aenbare school voor 'bui- ger onder-rijs te Amersfoort van de gemeente te nemen. biedt ter behandeling aan een verzoez om bouwvergunning vergezeld van de noo dige teekeningen en adviezen. deeit mede dat wegens het op stellen van ver ciezingsbor-ten is uitgegeven loon van arbeiders van onenbare aan werKen f .30,3: bovendien is in verband met het aanplaKken der biljetten ge kocht 1 K.G. plakrneel - ,7' Totaal T?jï~ÏC~. Voor deze uitgaven ia geen crediet o) de begrooting. Gevraagd wordt of hier voor een nieuw crediet bij den Raad worden gevraagd. verzoekt toestemming tot het mogen laan aanbrengen van een reclamebord van Je eaerlanien van 1345'' aan een der muren van zijn woonhuis, een en ander volgens ie ovex-tjciegde zonets. Je Inspecteur van T'oiitie adviseert aan man voornoemd vrijstelling te verleenen als oedoeld in artiKei 53» lid. sub 3 der Algemeene Politieverordening. Je Technisch Ambtenaar belast met de leidin zich ine"1"1 van 3ouw- nede ook en Toningtoezichl vereenigen adviseert aan G.Th.Sukkel ontheffin van art. 14 sub III der Bouwverordening te verleenen voor de oprichting van een] schuur op het perceel in sectie H. no. 35H clJ der de door hem voorgestelde voorwaarde| kadastraal be.cena en 3p'1^» zulks ijl., :j loten 1 Januar een gele jaar. je ouder zelf de ren naar uelet op \Jvember ining wor lordt be tan den deslo ten ontne. verleend O )c>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 705