41. 9i BESLISSING Afdeelina Aanmerkinqen en No. I be vergadering [den opgetreden aanbieder van te sluiten .■e,turende vier die van oordeel is dat tegen overtredingen al: ie stempelkaart van de streng moet lor- j*+y9el deze besluit den ft gedurende ■Keken. twee 'Keken en J steunre van 0eling uit Slegtenhorst besloten wordt den boom te verplanten wanneer adressant ld2 ae k oen gestort, osten ad f.5»-- bij den (iemeente-ontvanger zal heb-! l'/oor in de Inog o het geval deze uitb±cj. algemeene uitbreiding pdracht te geven. eidinu no word t g niet is opgenomen besloten hiertoe ais- t-N i i<5V Ilngeval de vlaggestok bedoeld is voor de school, worden! de kosten ten laste der gemeente genomen, zoo niet, aan Wet het hoofd der school de kosten betalen. iHieromtrent inlichtingen te vragen aan Openbare /erken.'; mede te doelen, dat reeds' vanwege het Ooi-ipz genomen in verband met een even een nieuwe motorspuit. onderzoek ingesteld naar aan den daad llege maatregelen waren g tueel plan tot aanschaffing van Idet rapport betreffende he Iden toestand der bestaande auto i •naruit blijkt dat herstelling een uitgave vraagt van f.305,--. De vergadering acht deze uitgave Raad voor te stellen burgemeester en "/ethouders I Sigen in overleu met de deskundigen u.J.urootew Mefkens, beiden te Soesterberg en d.A.de -bruijn te een nieuwe motorspuit aan te koopen. Jaarvoor ware krediet te vragen van f.^OOO,--. iibfl. inmiddels ontvan.en hoog en besluit den. te mach- G. J. Soest een y -V' i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 708