'i T BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Raad d een d bijeen deling eele ge- tbrei- spreking ekenis De Burgemeester deelt mede de vergadering te beleggen op Maandag 13 Februari des n.m. 10 uur. Als tweede punt der agenda zal den raad worden voorgesteld den termijn bedoeld in art. 37» 2e lid der woningwet met drie maan den te verlengen, onder mededeeling dat de commissie voor het uitbreidingsplan nagenoeg met de behandeling der bezwaarschriften is gereed gekomen doch dat het plan nog wijzigingen zal ondergaan waardoor het niet mogelijk is binnen den termijn van drie maanden gereed te komen. Voorts acht het college het noodzakelijk dat hoogere autoriteiten nog worden geKend over het plan en de daar bij behoorende bouwvoorschriften terwijl het de bedoe ling is het gewijzigde plan opnieuw den raad aan te bie den zoo mogelijk na verloop van een viertal weken de 3e af besloten de mede- :ren met In afwachting van de regeling van het secretariaat van het Burgerlijk Armbestuur wordt besloten als volgt: a. B.van Ketel, klerk werkzaam op de 4e afdeeling met ingang van 1 Maart 1933 voorloopig in den rang van klerk toe te wijzen als klerk op de 3e afdeeling op een salaris van f 1300.- en daarbij vast te leggen dat zijn bevordering zal geregeld worden na de vast stelling der nieuwe salarisregeling. b. F. Bult, volontair ter secretarie ingaande 1 Maart a.s. op arbeidsovereenkomst aan te stellen als schrijver op de 4e afdeeling op een vergoeding bere kend naar f JCC*- per jaar. l-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 70