Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1387 Te chnAmb t enaar Openbare Werken. zendt teekening voor een grondruiling nabij de Laanstraat met de Jongh. Beslote aan te tueele 1338 Hoofd Openbare U.L.O.school. vraagt gelden toe te staan voor de in richting van het gymnastieklokaal in de Kerkebuurt of een gedeelte daarvan, zulks in afwachting van een definitieve oplossing Beslote van eer te stel 1389 N.V.American Pe troleum Corapany, Den Haag. verzoekt ontheffing van de verbodsbepa ling, als bedoeld in het le lid van ar tikel 2 der dd. 30 December 193° vastge-l stelde verordening, ex artikel 4 der Hinderwet, t/b van de uitbreiding der bestaande ondergrondsche benzinebewaar- 1 plaats(Houdijk)gelegen aan de Birk- straat, in het perceel, kadastraal be kend gemeente Soest, in sectie C.1342, door bijplaatsing van een tweeden ketel met een inhoud van ca.6000 L. waarna tei plaatse aanwezig zullen zijn ca. 8000 L, benzine. Omtrent dit verzoek wordt ad vies uitgebracht door den commandant deïl vrijwillige brandweer en den technisch 1 ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht Beslote j onthef f 1390 De Voorzitter. stelt voor den Raad te adviseeren ge bruik te maken van zijn bevoegdheid om ingevolge art. 9 3.1<1 3 der .Vinkelslui- tingswet een later sluitingsuur vast tel stellen en wel voor het tijdvak van Woensdag 27 t/m Vrijdag 29 December a.sl Uur van sluiting te bepalen op 10 uur. 1 'Iordt b 1391 1 Techn.Ambtenaar Openbare Werken. deelt mede dat op 23 October j.1. te zijnen kantore als typiste in dienst is 1 gesteld kte j D.Oerkerk en vraagt machti ging haar dienstverband te verlengen to 1 Januari 1934» Beslote te vrag arbeids bereken 1392 Gemeente-Secreta ris. brengt in bespreking de vast te stellen regeling inzake distributie van gekookt rundvleesch. De rege steld. magazij Directi vleesch blikken jper K.G Winst f Slachtp De boek boekhou woordin

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 711