ïlïïl. uiling ti. de in- al in de van, initieve BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt den Raad voor te stellen bedoelde ruiling 1^ Jy. aan te gaan en de kosten van overdracht en die van even- n/■jjbj tueele opmeting voor rekening der gemeente te nemen. Besloten wordt aan den Raad te verzoeken voor inrichting van een lokaal voor U.L.0.onderwijs f.135,-- beschikbaar. .»UA te stellen. ■n^' odsbepa- van ar- 0 vastge- 4 der ng der ebewaar- Birk- aal be- 3.1342, en ketel aarna ter 80C0 I, rdt ad- ndant der chnisch g van en ge heid om elslui- vast te van mber a.s 10 uur. 1. te ienst is t rnachti engen to stellen gekookt Besloten wordt aan den Raad voor te stellen de gevraagd ontheffing te verleenen. e .'ordt besloten. V' 27 Dl. Besloten wordt den Raad tot 1 Januari a.s. een crediet te vragen noodig voor tewerkstelling van een typiste op arbeidsovereenkomst tegen betaling van een vergoeding berekend naar f.40,-- per maand. De regeling door den Secretaris ontworpen wordt vastge- steld. In verband daarmede wordt besloten het inkoop- Avz-.3/J3 magazijn te vestigen in de Centrale Slachtplaats en de 1 Directie van de Slachtplaats de uitgifte van de blikken vleesch aan de slagers op te dragen. Besloten wordt de blikken aan de slagers beschikbaar te stellen voor f.0,31 per K.G. en de verkoop te bepalen op f.0,35 per K.u. Winst f.0,04 per K.G. Voorts wordt aan de Centrale Slachtplaats voor hare bemoeiing f.0,01 per K.G.vergoed. De boekhouding der distributie wordt opgedragen aan den boekhouder bij Openbare 'Verken, de financieele verant woording aan den Gemeente-ontvanger.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 712