Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1393 De Voorzitter. biedt de vergadering een ontwerp-besluiij aan tot openbare verhuring van eenige perceelen weiland gelegen aan den Dange| Brinkweg. Besloten ling aan nomend. in overl te laten dig te z 1394 1395 Techn. Ambtenaar Openbare berken. Th.Veldhuijzen van Zanten. Arts Soesterbergsche- straat 16 Soest. 1396 M.v.d.Broek. Beckeringhstraat 134. vraagt hoe inzake een verhuring van het perceel Steenhofstraat 6 door hem moet worden gehandeld, zulks naar aanleiding van een aanvrage om huur van dat percee: door den heer Martron uit Lonneker. verzoekt een lichtpunt te doen aanbreid aan zijn woning voor rekening der gemeej i te. De Technisch Ambtenaar belast met de lej ding van Openbare Verken brengt hierom trent rapport uit. verzoekt vergunning tot het oprichten van een benzinebewaarplaats met aftap inrichting, op en in het perceel, kadas traal bekend gemeente Soest in sectie H.4747 gelegen aan de Koninginnelaan. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den commandant der vrijwil lige brandweer en den technisch ambten® belast met de leiding van bouw- woning toezicht. Besloten verhuur jaar met Indien d< huurt zai besluit noemen d< bruik te iBesloten 1 te macht] De vergun hierneven 1397 Techn. Ambtenaar Openbare Verken. 1398 i J.Moester Plasweg 27 Soest. rapporteert omtrent de aanschaffing vanlian den T ,g. verkeerssteenen met spijkers. (leggen va. nvan f.172 begrootin, vraagt ontheffing van het bepaalde in art. 15 der bouwverordening voor den bouw van een blok van 3 woningen onder één kap op een terrein gelegen aan den Braamweg, kadastraal bekend in sectie D.no.l688. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw en Woningtoezicht breikj hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 10 November j.1. no. 4/44. |De onthef: gebruikel. iat J.Moe aijn rech' vergoeding uit deze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 715