\P "besluij jenige in -dangel (Besloten wordt het Raadsbesluit den Raad ter vaststel- ta ling aan te bieden nadat daaraan de voorwaarde is opge- nomen, dat de gemeente gerechtigd is haar gemeentepaard in overleg met den pachter op de verhuurde perceelen te laten weiden zonder daarvoor eenige vergoeding schul- Idig te zijn. van hetl ïm moet ïleidingl t perceej eer. Besloten wordt het perceel aan den makelaar P.Man voor [verhuur in handen te geven voor een huurtijd van een jaar met een huurprijs van f.600,-- per jaar. jIndien de gegadigde het perceel niet voor dien prijs huurt zal aan den Raad worden voorgesteld het verhuur- besluit in te trekken teneinde het pand voor nader te noemen doeleinden in belang van gemeentediensten in ge bruik te nemen. Jl. lanbreq 3r gemeel 3t de le| hierom- [Besloten wordt den Technisch Ambtenaar Openbare Werken \p te machtigen de lamp te doen aanbrengen. Lchten af tap - Lkadas| 3ectie elaan. 3 uitge-| rrijwil-| ambtena woning- lle vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit Ihiernevens als bijlage gevoegd. JL. fing vanBAan den Technisch Ambtenaar wordt voor aankoop en het U os. Biggen van witte verkeerssteenen een crediet verleend van f.172,te bestrijden uit den post onderhoud wegen begrooting 1933 3-934. Lde in r den a onder aan den sectie st de aht rijven >e ontheffing den Raad in overweging geven, onder de gebruikelijke voorwaarden/voorts onder de bepaling, /en pat J.Moester schriftelijk zal verklaren dat hij of pijn rechtverkrijgende nimmer van de gemeente schade vergoeding zal eischen voor de gevolgen welke eventueel pit deze ontheffing zcudei kunnen voortvloeien. 1/ ït&l 1 hu' 'S L f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 716