Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1399 U.V.Arnhemsche Waterleiding- Maatschappij 1400 1401 le Afdeeling ter Secretarie Me j J.A.Grootveld Klein Sngendaal- vseg 52 Soest. zendt ingevolge de gewijzigde overeen komst tusschen de gemeente Soest en de Waterleiding-Maatschappij ter goedkeu ring de plannen inzake de drinkwater voorziening te Soesterberg. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken brengt hier| omtrent rapport uit. biedt ter goedkeuring aan het ONTWERP der aan M.H0rnsveld, Nieuwerhoekstraatl 4, te Soest te verleenen vergunning toij de oprichting van een autogarage met herstelplaats voor automobielen, op en in het perceel, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie ANo s2141/214J gelegen aan de Van Weedestraat. dringt aan op verbetering van den Kleij Engendaalweg. De Technisch Ambtenaar van Openbare Werken brengt hieromtrentl rapport uit en adviseert deze zaak aanj te houden totdat de gegevens van het uitbreidingsplan bekend zijn. Besloten dat de M hoofdbui bestaand a. Vanaf •Postw b. Uit t lengd verbi. grens in di Het ontw iesloten 1 I's eg e op vi daalweg ki 'bereid zi, gemeente Indien op van de ge: poet waar. afstand bi len door Terbonden 1402 Techn. Ambtenaar Openbare Werken. vraagt machtiging om het plantsoen Insloten 1 aan de Burgemeester Grothestraat met Iplantsoen één meter te mogen verbreeden. BTies.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 717