- L. Aft v M. 3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de plannen goed te keuren onder voorwaarde, dat de &aatschappij voor hare rekening en risico de hoofdhuis doortrekj; voor de volgende verbindingen met bestaande leidingen: a. Vanaf de Banningstraat door de Batenhurglaan tot den Postweg. b. Uit te breiden de leidingen in den Kampweg, den Ver lengde Postweg en den Schoolweg en deze leidingen te verhinden met een nieuwe hoofdhuisleiding langs de grens van de gemeente Soest en Zeist een en ander in dier voege dat alle leidingen zijn doorverbonden. Het ontwerp wordt goedgekeurd. besloten wordt adressante te berichten dat van gemeente wege op verbetering en onderhoud van den Klein Engen- Idaalweg kan worden gerekend wanneer de grondeigenaren |bereid zijn den weg op nader te bepalen breedte aan de Igemeente kosteloos in eigendom over te dragen. Ilndien op onze medewerking wordt prijs gesteld, zien wij |van de gezamenlijke grondeigenaren een schrijven tege- noet waarin zij mededeelen dat zij in principe tot grond- lafstand bereid zijn. Ea ontvangst van dat schrijven zul- llen door ons de nadere voorwaarden aan den grondafstand Iverbonden ter kennis van de eigenaren worden gebracht. 1/ ■V' soen «gesloten wordt den Technisch Ambtenaar te machtigen het it met (plantsoen te verbreeden met één meter conform zijn ad vies. l'dl. i/uTii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 718